Algemene Voorwaarden Catering

Algemene voorwaarden V.O.F. Ballen Harry Catering

V.O.F. Ballen Harry werkt met een voedselveiligheidssysteem volgens de principes van HACCP.

Algemene voorwaarden van Ballen Harry Catering, gevestigd Korte Grafte 27 te Apeldoorn. KVK nr: 63422735

Artikel 1: Geldigheid van deze Voorwaarden.

1a Deze Algemene voorwaarden, hierna de Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle overeenkomsten tot verhuur of levering van producten en/of diensten, welke worden uitgebracht, resp. aangegaan door V.O.F. Ballen Harry Catering, gevestigd te Apeldoorn, hierna te noemen “Ballen Harry Catering”, en een Wederpartij, hierna te noemen “opdrachtgever”, waarop Ballen Harry Catering deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

1b Onder opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: degene die aan Ballen Harry Catering opdracht geeft tot verhuur, het verlenen van diensten en/of het leveren van goederen.

1c De opdracht van de opdrachtgever geldt als acceptatie van de Voorwaarden.

1d Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen (akkoord per e-mail geldt ook als schriftelijk).

1eOp overeenkomsten aangegaan door Ballen Harry Catering zijn nimmer algemene bepalingen of inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten.

2a Alle aanbiedingen van Ballen Harry Catering zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk (ook per e-mail) is vermeld.

2b Uitsluitend na schriftelijke bevestiging (waaronder begrepen per e-mail), door of op bevoegde wijze namens Ballen Harry Catering van een opdracht, dan wel zodra Ballen Harry Catering is begonnen met de uitvoering van de aan hem verleende opdracht, is een overeenkomst tot stand gekomen.

2c Ballen Harry Catering kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 3: Prijzen.

3a Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van aflevering de prijzen van hulpmaterialen, grondstoffen, onderdelen, lonen of andere kostprijsbepalende factoren niet voorzienbare wijziging hebben ondergaan, is Ballen Harry Catering gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

3b Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.
3c Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere overheidsheffingen.

Artikel 4: Annuleringen.

Opdrachtgever is gerechtigd de opdracht schriftelijk te annuleren tot uiterlijk de derde werkdag (maandag t/m vrijdag vóór 17.00 uur) voorafgaand aan de dag waarop de opdracht zou moeten worden uitgevoerd, tenzij anders is overeengekomen. In het geval van annulering nadien is opdrachtgever gehouden aan Ballen Harry Catering alle met 2 het oog op de uitvoering van deze order gemaakte kosten (van voorbereiding, opslag, provisie e.d) te vergoeden, onverlet het recht van Ballen Harry Catering op vergoeding van winstderving en overige schade.

Artikel 5: Uitbesteding werk aan derden.

5a Ballen Harry Catering is gerechtigd de haar opgedragen werkzaamheden en/of diensten te laten uitvoeren door derden. De opdrachtgever gaat akkoord met overdracht door Ballen Harry Catering aan een derde van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door Ballen Harry Catering met opdrachtgever gesloten overeenkomsten.

Artikel 6: Termijnen van levering.

6a Hoewel Ballen Harry Catering zich tot het uiterste inspant om afgesproken leveringstermijnen na te komen, zijn deze nooit aan te merken als fatale termijn. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de veronderstelling dat er geen beletselen zijn voor Ballen Harry Catering de goederen en/of diensten te leveren. Overschrijding van de levertijd kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 7: Diensten op locatie.

7a Ingeval Ballen Harry Catering diensten verricht op of in aan opdrachtgever toebehorende locaties, stelt opdrachtgever – voor zover dit voor de uitvoering van de diensten nodig is – het volgende ter beschikking: de ruimte, inrichting, apparatuur, vaste en losse inventaris, energie, water en riolering.

Tevens stelt opdrachtgever aan Ballen Harry Catering ter beschikking het gebruik van de arbo technische zaken, waaronder Bedrijfshulpverlening- en EHBO voorzieningen.

7b Opdrachtgever zorgt dat de in artikel 7a genoemde faciliteiten steeds voldoen aan alle wettelijke eisen. Opdrachtgever neemt alle financiële consequenties van eventuele tekortkomingen voor zijn rekening.

7c Opdrachtgever is als eigenaar van de locatie verantwoordelijk voor het afval en aanbieding van het afval volgens wettelijke voorschriften.

7d Belastingen, Buma/Stemra-rechten en retributies alsmede kosten van telecommunicatie, energie- en waterverbruik, riolering en afvalverwerking, ten behoeve van de door Ballen Harry Catering te verlenen diensten zijn voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 8: Aansprakelijkheid.

8a Ballen Harry Catering is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat bij of in verband met de uitvoering van de overeenkomst met opdrachtgever, voor zover deze schade het directe of indirecte gevolg is van:
- overmacht, zoals hierna nader is omschreven;
- daden of nalatigheden van de opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de opdrachtgever te werk zijn gesteld;
- ondeugdelijkheid van materialen of constructiefouten in het gehuurde en/of geleverde;
- handelingen of nalatigheid van Ballen Harry Catering , haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen, behoudens opzet of grove schuld.

8b Ballen Harry Catering is nimmer aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, zoals bedrijfsschade, stagnatieschade, omzet- of winstderving, verlies van data, e.d.

8c Ballen Harry Catering is in alle gevallen slechts aansprakelijk tot het bedrag dat in het betreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd.

8d Ballen Harry Catering is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, diefstal of verlies aan goederen van opdrachtgever of derden, die Ballen Harry Catering onder zich heeft.

8e Alle schade en of diefstal van goederen geleverd door Ballen Harry Catering voor de opdracht van opdrachtgever zal verhaald worden op opdrachtgever.

 

Artikel 9: Risico-overgang.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever in de macht van de opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 10: Verplichtingen van een huurder

10a De huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de aard en het doel daarvan en conform de gebruiksaanwijzing en/of aanwijzingen van personeel van Ballen Harry Catering op te volgen.

10b De opdrachtgever aanvaardt alle risico’s die voortvloeien uit het gebruik van het gehuurde en verklaart alle redelijke veiligheidsmaatregelen te treffen en te beschikken over, mede gelet op het gebruik van het gehuurde, normaal gebruikelijke verzekeringen.

Artikel 11: Betaling

11a De particuliere opdrachtgever moet de betaling voldoen voorafgaand aan de levering per bank of bij aflevering.

11b De zakelijke opdrachtgever, welke aantoonbaar is ingeschreven bij de KvK, is gehouden de facturen van te voldoen binnen de Ballen Harry Catering op de factuur vermelde termijn (7 dagen). Op de 8ste dag na factuurdatum wordt (bij het in gebreke zijn van betalen) een herinnering verstuurd, waarbij gelijk € 15 administratiekosten worden berekent. Bij de daaropvolgende herinneringen worden tevens weer administratiekosten en rente berekent. Indien de opdrachtgever niet binnen bedoelde termijn betaalt, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

11c Ballen Harry Catering is gerechtigd bij het u itvoeren van een opdracht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of betaling van een borgsom alsmede bij de particuliere als de zakelijke opdrachtgever.

Artikel 12: Ontbinding

Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig, voldoet aan enige verplichting uit deze of enige andere de met Ballen Harry Catering gesloten overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) faillissement of surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Ballen Harry Catering het recht zonder enige in gebrekestelling of rechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of deze te ontbinden, zulks ter keuze van Ballen Harry Catering, zonder dat Ballen Harry Catering tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten. In deze gevallen is elke vordering welke Ballen Harry Catering ten laste van de opdrachtgever heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 13: Overmacht

Onder overmacht wordt ten deze in ieder geval verstaan: oorlog, burgeroorlog, oproer, oorlogsgevaar, stakingen, blokkade, bedrijfsstoornis, materiaal tekorten, niet goed functioneren van apparatuur, transport problemen, niet te voorziene files door bv omgevallen vrachtauto’s, bermbranden, brand, ingrijpende temperatuurschommelingen, overstroming, aardbeving en andere natuurrampen, export- of importverboden, weigering import- en exportvergunningen te verstrekken, verbeurdverklaring of andere overheidsmaatregel en tekortschieten van toeleveranciers van Ballen Harry Catering.

Artikel 14: Reclame (klachten).

14a Opdrachtgever is verplicht eventuele reclames en/of klachten zo spoedig mogelijk bij of na uitvoering van de opdracht aan Ballen Harry Catering te melden, doch uiterlijk binnen 8 dagen na kennisneming van de reden van de reclame of klacht, op straffe van verval van aanspraken ter zake. Indien de reclame naar het oordeel van Ballen Harry Catering juist is, zal zij naar eigen inzicht een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde diensten en/of goederen, hetzij de goederen of diensten vervangen. Ballen Harry Catering is niet tot verdere schadevergoeding verplicht.

14b Reclames geven de opdrachtgever geen recht tot verrekening of opschorting.

Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht

 

Op deze voorwaarden, alsmede op aanbiedingen en overeenkomsten, waarop zij geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zal Ballen Harry Catering en opdrachtgever met elkaar in overleg treden en trachten een minnelijke regeling te bereiken. Indien dat niet mogelijk blijkt, zullen alle geschillen die verband houden met de uitvoering van de opdracht, in eerste aanleg worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zutphen.

Reageren is niet mogelijk